Có 1 kết quả:

tián gěng

1/1

tián gěng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

embankment or foothpath between paddy fields