Có 1 kết quả:

tián liè

1/1

tián liè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to hunt

Một số bài thơ có sử dụng