Có 1 kết quả:

tián luó

1/1

tián luó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

river snail