Có 1 kết quả:

Tián Cháng lín

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chang-lin Tien (1935-2002), Chinese-American professor and chancellor of the University of California, Berkeley 1990-1997