Có 1 kết quả:

tián mò

1/1

tián mò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) path between fields
(2) fields

Một số bài thơ có sử dụng