Có 1 kết quả:

yóu bù de

1/1

yóu bù de

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cannot help
(2) to be beyond control of