Có 1 kết quả:

yóu yú

1/1

yóu yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) due to
(2) as a result of
(3) thanks to
(4) owing to
(5) since
(6) because

Một số bài thơ có sử dụng