Có 1 kết quả:

jiǎ bǎn

1/1

jiǎ bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

deck (of a boat etc)