Có 1 kết quả:

jiǎ wán

1/1

jiǎ wán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

methane CH4