Có 1 kết quả:

jiǎ shēn

1/1

jiǎ shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

21st year A9 of the 60 year cycle, e.g. 2004 or 2064

Một số bài thơ có sử dụng