Có 1 kết quả:

jiǎ chén

1/1

jiǎ chén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

41st year A5 of the 60 year cycle, e.g. 1964 or 2024