Có 1 kết quả:

shēn lìng

1/1

shēn lìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) an order
(2) a command