Có 1 kết quả:

shēn yuān

1/1

shēn yuān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to appeal for justice
(2) to demand redress for a grievance