Có 1 kết quả:

shēn bàn

1/1

shēn bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to apply for
(2) to bid for