Có 1 kết quả:

shēn bào

1/1

shēn bào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to report (to the authorities)
(2) to declare (to customs)