Có 1 kết quả:

shēn zhuàng

1/1

shēn zhuàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to present (a document)
(2) to submit (a petition)