Có 1 kết quả:

shēn lǐ

1/1

shēn lǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to right a wrong
(2) to seek justice