Có 1 kết quả:

shēn shēn

1/1

shēn shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cosy and comfortable
(2) to repeat endlessly

Một số bài thơ có sử dụng