Có 1 kết quả:

shēn qǐng

1/1

shēn qǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to apply for sth
(2) application (form etc)
(3) CL:份[fen4]