Có 1 kết quả:

shēn lùn

1/1

shēn lùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to give a detailed exposition
(2) to state in detail