Có 1 kết quả:

shēn shuō

1/1

shēn shuō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to state
(2) to assert