Có 1 kết quả:

shēn qǐng shū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) application
(2) application form
(3) petition (to higher authorities)