Có 1 kết quả:

shēn xiè

1/1

shēn xiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to express gratitude
(2) to thank