Có 1 kết quả:

shēn gòu

1/1

shēn gòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to ask to buy
(2) to bid for purchase