Có 1 kết quả:

shēn biàn

1/1

shēn biàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to defend oneself
(2) to rebut a charge