Có 1 kết quả:

shēn lǐng

1/1

shēn lǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to apply (for license, visa etc)