Có 1 kết quả:

diàn zi shū

1/1

diàn zi shū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) electronic book
(2) e-book
(3) e-book reader