Có 1 kết quả:

diàn zǐ yún

1/1

diàn zǐ yún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

electron cloud