Có 1 kết quả:

diàn zǐ qì jiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

electric equipment