Có 1 kết quả:

diàn zǐ céng shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

electron shell number (chemistry)