Có 1 kết quả:

diàn zǐ wěn dìng chéng xù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(automotive) electronic stability program (ESP)