Có 1 kết quả:

diàn yǐng jiè

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) moviedom
(2) the world of movies
(3) film circles