Có 1 kết quả:

diàn yǐng piào

1/1

Từ điển Trung-Anh

cinema ticket