Có 1 kết quả:

diàn píng chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

battery-powered vehicle