Có 1 kết quả:

diàn nǎo yǔ yán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) programming language
(2) computer language