Có 1 kết quả:

diàn shì guǎng bō

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) television broadcast
(2) telecast
(3) videocast