Có 1 kết quả:

diàn huà tíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

telephone booth