Có 1 kết quả:

diàn chē

1/1

diàn chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) trolleybus
(2) CL:輛|辆[liang4]