Có 1 kết quả:

diàn liàng

1/1

diàn liàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

quantity of electric charge or current