Có 1 kết quả:

diàn zhá

1/1

diàn zhá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) electric switch
(2) circuit breaker