Có 1 kết quả:

nán rén bù huài , nǚ rén bù ài

1/1

Từ điển Trung-Anh

women love bad guys