Có 1 kết quả:

nán bīn xiàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

best man (in a marriage)