Có 1 kết quả:

nán yǒu

1/1

nán yǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

boyfriend