Có 1 kết quả:

nán tóng bāo

1/1

nán tóng bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) man
(2) male
(3) male compatriot