Có 1 kết quả:

nán zǐ qì

1/1

nán zǐ qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) manly
(2) masculine