Có 1 kết quả:

nán zǐ qì gài

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) masculinity
(2) manliness