Có 1 kết quả:

nán zǐ qì gài ㄋㄢˊ ㄗˇ ㄑㄧˋ ㄍㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) masculinity
(2) manliness