Có 1 kết quả:

nán zǐ hàn

1/1

nán zǐ hàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

man (i.e. manly, masculine)