Có 1 kết quả:

nán zǐ hàn dà zhàng fu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(coll.) he-man