Có 1 kết quả:

nán pà rù cuò háng , nǚ pà jià cuò láng ㄋㄢˊ ㄆㄚˋ ㄖㄨˋ ㄘㄨㄛˋ ㄏㄤˊ ㄆㄚˋ ㄐㄧㄚˋ ㄘㄨㄛˋ ㄌㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

men fear getting into the wrong line of business, women fear marrying the wrong man (proverb)